Reseller Hosting

Reseller L1

200.000 đ / tháng

 • Dung lượng: 10G
 • Băng thông: 200G
 • User/domain: 20
 • Database: 50
 • Domain Alias: 100
 • IP riêng: Không
Đăng ký

Reseller L2

350.000 đ / tháng

 • Dung lượng: 20G
 • Băng thông: 400G
 • User/Domain: 50
 • Database: 100
 • Domain Alias: Unlimited
 • IP riêng: Không
Đăng ký

Reseller L3

450.000 đ / tháng

 • Dung lượng: 50G
 • Băng thông: Unlimited
 • User/Domain: 100
 • Database: 200
 • Domain Alias: Unlimited
 • IP riêng: Có
Đăng ký

Reseller W1

200.000 đ / tháng

 • Dung lượng: 10G
 • Băng thông: 200G
 • User/domain: 20
 • Database: 50
 • Domain Alias: 100
 • IP riêng: Không
Đăng ký

Reseller W2

350.000 đ / tháng

 • Dung lượng: 20G
 • Băng thông: 400G
 • User/Domain: 50
 • Database: 100
 • Domain Alias: Unlimited
 • IP riêng: Không
Đăng ký

Reseller W3

450.000 đ / tháng

 • Dung lượng: 50G
 • Băng thông: Unlimited
 • User/Domain: 100
 • Database: 200
 • Domain Alias: Unlimited
 • IP riêng: Có
Đăng ký