Tables Pricing

One Table

Sinh viên

20.000đ/ tháng

240.000đ / năm
 • Dung lượng: 300 MB
 • Băng thông: 5 GB
 • Domain: 1
 • Email: 5 địa chỉ
 • Database: 1
 • Domain alias: 3
Đăng ký

Two Tables

Sinh viên

20.000đ/ tháng

240.000đ / năm
 • Dung lượng: 300 MB
 • Băng thông: 5 GB
 • Domain: 1
 • Email: 5 địa chỉ
 • Database: 1
 • Domain alias: 3
Đăng ký

Doanh nghiệp

60.000đ/ tháng

720.000đ / năm
 • Dung lượng: 1.4 GB
 • Băng thông: 40 GB
 • Domain: 1
 • Email: 30 địa chỉ
 • Database: 10
 • Domain alias: 15
Đăng ký

Three Tables

Sinh viên

20.000đ/ tháng

240.000đ / năm
 • Dung lượng: 300 MB
 • Băng thông: 5 GB
 • Domain: 1
 • Email: 5 địa chỉ
 • Database: 1
 • Domain alias: 3
Đăng ký

Doanh nghiệp

60.000đ/ tháng

720.000đ / năm
 • Dung lượng: 1.4 GB
 • Băng thông: 40 GB
 • Domain: 1
 • Email: 30 địa chỉ
 • Database: 10
 • Domain alias: 15
Đăng ký

DELTA

$ 60,99/ Mo

Or $ 200.5 Yearly!
 • 100 GB HDD
 • 8000GB Bandwidth
 • 8096MB RAM
 • cPanel/WHM Included
 • 10 Dedicated IP Addresses
 • Open VZ Included
Order Now

Four Tables

Sinh viên

20.000đ/ tháng

240.000đ / năm
 • Dung lượng: 300 MB
 • Băng thông: 5 GB
 • Domain: 1
 • Email: 5 địa chỉ
 • Database: 1
 • Domain alias: 3
Đăng ký

Doanh nghiệp

60.000đ/ tháng

720.000đ / năm
 • Dung lượng: 1.4 GB
 • Băng thông: 40 GB
 • Domain: 1
 • Email: 30 địa chỉ
 • Database: 10
 • Domain alias: 15
Đăng ký

ENTERPRISE

$ 40,99/ Mo

Or $ 190.5 Yearly!
 • 80 GB HDD
 • 6000GB Bandwidth
 • 6096MB RAM
 • cPanel/WHM Included
 • 8 Dedicated IP Addresses
 • Open VZ Included
Order Now

DELTA

$ 60,99/ Mo

Or $ 200.5 Yearly!
 • 100 GB HDD
 • 8000GB Bandwidth
 • 8096MB RAM
 • cPanel/WHM Included
 • 10 Dedicated IP Addresses
 • Open VZ Included
Order Now

Six Tables

Sinh viên

20.000đ/ tháng

240.000đ / năm
 • Dung lượng: 300 MB
 • Băng thông: 5 GB
 • Domain: 1
 • Email: 5 địa chỉ
 • Database: 1
 • Domain alias: 3
Đăng ký

Cá nhân

30.000đ/ tháng

360.000đ / tháng
 • Dung lượng: 600 MB
 • Băng thông: 10 GB / tháng
 • Domain: 1
 • Email: 10 địa chỉ
 • Database: 3
 • Domain alias: 5
Đăng ký

Doanh nghiệp

60.000đ/ tháng

720.000đ / năm
 • Dung lượng: 1.4 GB
 • Băng thông: 40 GB
 • Domain: 1
 • Email: 30 địa chỉ
 • Database: 10
 • Domain alias: 15
Đăng ký

Doanh nghiệp +

100.000đ/ tháng

1.200.000đ / năm
 • Dung lượng: 2 GB
 • Băng thông: 70 GB/tháng
 • Domain: 2
 • Email: 60 địa chỉ
 • Database: 15
 • Domain alias: 20
Đăng ký

ENTERPRISE

$ 40,99/ Mo

Or $ 190.5 Yearly!
 • 80 GB HDD
 • 6000GB Bandwidth
 • 6096MB RAM
 • cPanel/WHM Included
 • 8 Dedicated IP Addresses
 • Open VZ Included
Order Now

DELTA

$ 60,99/ Mo

Or $ 200.5 Yearly!
 • 100 GB HDD
 • 8000GB Bandwidth
 • 8096MB RAM
 • cPanel/WHM Included
 • 10 Dedicated IP Addresses
 • Open VZ Included
Order Now

Promition Tables

Sinh viên

20.000đ/ tháng

240.000đ / năm
 • Dung lượng: 300 MB
 • Băng thông: 5 GB
 • Domain: 1
 • Email: 5 địa chỉ
 • Database: 1
 • Domain alias: 3
Đăng ký

Cá nhân

30.000đ/ tháng

360.000đ / tháng
 • Dung lượng: 600 MB
 • Băng thông: 10 GB / tháng
 • Domain: 1
 • Email: 10 địa chỉ
 • Database: 3
 • Domain alias: 5
Đăng ký

Doanh nghiệp

60.000đ/ tháng

720.000đ / năm
 • Dung lượng: 1.4 GB
 • Băng thông: 40 GB
 • Domain: 1
 • Email: 30 địa chỉ
 • Database: 10
 • Domain alias: 15
Đăng ký